Coho Jazz Jam Feb 29th, 2016. Photo by Rahim Ullah